Asmens duomenų apsauga

Privatumo politika
Duomenų saugumo politika
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Nuostatai

2020 m. mokyklos vadovo veiklos ataskaita

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas Pedagogų etikos kodeksas Nuotolinio darbo planas Nuotolinio darbo tvarkos aprašas Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos laikinasis nuotolinio darbo tvarkos aprašas Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas NMM mokytojo pareigybės aprašas NMM koncertmeisterio pareigybės aprašas NMM vyresniojo koncertmeisterio pareigybės aprašas NMM mokytojo eksperto pareigybės aprašas Atestacijos komisijos darbo reglamentas Gabių mokinių ugdymo tvarkos aprašas 2018-2020 metams Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis) darbo užmokestis 2 proc. lėšų panaudojimo tvarkos aprašas IT naudojimo darbo vietose tvarkos aprašas Asmens duomenų saugojimo  politika Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo aprašas Vidaus darbo tvarkos taisyklės Smurto ir patyčių precencijos tvarkos aprašas Viešųjų pirkimų taisyklės Finansinių ataskaitų rinkinys Vidaus kontrolės politika Nemenčinės muzikos mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Duomenų apsaugos pareigūnas 2019 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys